(Source: youtube.com)

motoishito:

Designed by Motoi Shito

Umekawa by Yosuke Hayashi, Kurando Furuya