lovejapanese80s:

inu1941-1966:

the MOVIE SO WHAT DM  1988

SO WHAT(1988)

Umekawa by Yosuke Hayashi, Kurando Furuya