(Source: youtube.com)

Umekawa by Yosuke Hayashi, Kurando Furuya