Catch and Release
Umekawa by Yosuke Hayashi, Kurando Furuya